Om Oss

Vi arbetar för: RÄTTEN ATT FUNGERA I SAMHÄLLET PÅ LIKA VILLKOR

 • Utbildning
 • Medlemskonferenser
 • Samverkan med Region, kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet, länsnätverk i Sverige och andra organisationer
 • Service till våra medlemmar

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

I egenskap av påverkansorgan gentemot region, så söker Funktionsrätt Kalmar län kontinuerligt förmå huvudmannen att realisera sin landstingsplan. Fr o m 2016 så finns en handlingsplan i landstingsplanen istället för ett särskilt funktionshinderpolitiskt program som fanns tidigare.

Funktionsrätt Kalmar län en styrelse och ledamöternas kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakta oss”. Kansliet är styrelsens förberedande och utförande stab. Det arbetar sex anställda på kansliet varav flera har deltidstjänst.

Medlemmar kan få hjälp och stöd med information,nyhetsutskick, förmedling av kontakter t ex

kopiering

ta fram broschyrer

posthantering och fack för inkommande post

telefon- och datorservice

vägledning och information

remissinformation/utskick

fikaservice samt

låna /hyra kontors- och sammanträdeslokaler.

Den service som kostar är till självkostnadspris t ex kopiering, datorservice och fika.

Integritetspolicy Läs mera här
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige.

Följande fyra länsföreningar och Antidiskrimineringsbyrån Sydost finns beläget på samma adress, och har kanslilokal hos Funktionsrätt Kalmar Län:

BCF, Bröstcancerföreningen Solvändan Kalmar län

HJÄRNSKADEFÖRBUNDET Hjärnkraft Kalmar län

HRF, Hörselskadades distrikt Kalmar län

SRF, Synskadades riksförbund Kalmar län

Följande tio lokalföreningar har kansli på Nygatan 30:

Strokeföreningen Kalmar

Diabetesföreningen Kalmar/Öland med omnejd

EP, Epilepsiföreningen i Kalmar

FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Kalmar

HLL, Hjärt- och lungsjukas förening i Kalmar

Neuroförbundet Kalmar

Parkinsonföreningen Kalmar

PSO, Psoriasisförbundet Kalmar

RTP, Personskadeförbundet i Kalmar södra

STADGAR med stadgetillägg FUNKTIONSRÄTT KALMAR LÄN
Gällande från 2018-03-25

§ 1

ORGANISATION OCH NAMN
Organisation för regions och länstäckande föreningar för personer med funktionsnedsättning i Kalmar län.

Organisationens namn är Funktionsrätt Kalmar Län. Organisationen har sitt säte och kansli i Kalmar.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Vi arbetar inom Organisationen för funktionsnedsatta utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och lika rätt.

Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar.

Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet tillsammans med andra. Det är rätten att leva ett fullvärdigt och gott liv och att själv bestämma över sitt liv. Ett fullvärdigt och gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar. Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation.

Vårt mål är ett samhälle för alla, präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna, att efter förmåga delta i arbets- och samhällslivet. Alla människors grundläggande behov respekteras och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättning en resurs.

§ 3DEFINITION FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Organisationens idé och verksamhet anknyter till det miljörelaterade begreppet funktionsnedsättning. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller sjukdom, som i sin tur ger funktionsnedsättning. Om den som har en varaktig funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring, uppstår ett funktionshinder mellan personen och samhället.
§ 4

SYFTE
Organisationens syfte är:

 • att stärka medlemsföreningarnas gemensamma arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
 • att verka för att medlemsföreningarnas intressen, i gemensamma och övergripande frågor, tas tillvara i samhället.
 • att vara ett serviceorgan för medlemsföreningarna.
§ 5

MEDLEMSKAP
Medlemskap kan beviljas, dels länstäckande förening dels regionsförening med verksamhet i hela länet. Med sådan förening jämställs samarbetsorgan för små diagnosgrupper. Föreningarnas ändamål skall stå i överensstämmelse med Organisationens principprogram och stadgar.

Förening skall också uppfylla följande villkor:

 • att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamöterna i styrelsen och andra beslutande församlingar. I detta jämställs, dels närstående till vuxna som behöver stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
 • att vara representativ för de funktionsnedsatta den företräder
 • att ha en demokratisk uppbyggnad att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller moderförbundets och/eller föreningens medlemsvillkor.

Förening som söker inträde skall skriftligen deklarera att man ansluter sig till Organisationens värderingar och syfte, redovisa program, stadgar och handlingar som visar, att föreningen i övrigt uppfyller villkoren för medlemskap samt är en stabil organisation.

Beslut om medlemskap fattas på årsmötet.

§ 6MEDLEMSAVGIFT
Medlemsföreningarna betalar avgifter i enlighet med beslut, som fattas på årsmötet.
§ 7

ORGANISATION
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet.

Under tiden mellan årsmötena leds verksamheten av Organisationens styrelse.

§ 8

ORDFÖRANDE KONFERENS
Ordförandekonferens sammankallas av Organisationens styrelse tre gånger per år. För mötena skall en årlig tidplan utarbetas.

Ordförande konferens består av föreningarnas ordförande samt ordföranden i Organisationens styrelse. Föreningarna har möjlighet att utse ersättare för ordföranden. Ersättarna skall vara ledamöter i föreningens styrelse. Ledamöter i Organisationens styrelse har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller Organisationens ekonomi och förvaltning.

Till ordförande konferens har Organisationens styrelse rätt att inbjuda annan person eller organisation. Ordförande konferensen har rätt att ge inbjudna yttrande- och/eller förslagsrätt.

Rätt att väcka förslag till ordförande konferens har föreningarnas och Organisationens styrelse. Förslag till ordförande konferenser skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före sammanträdet.

Kallelse till ordförandekonferens skall vara ordföranden och medlemsföreningarna tillhanda senast fyra veckor före sammanträdet. Föredragningslista och övriga handlingar till sammanträdet skall vara ordföranden och medlemsföreningarna tillhanda fjorton dagar före sammanträdet.

Medlemsföreningarna täcker resekostnaderna för sina deltagare på Ordförandekonferensen.

Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

§ 9

ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls varje år före april månads utgång.

Nomineringar och avsägelser från uppdrag skall vara valberedningen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.

Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast tre veckor före årsmötets dag.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Antagande av föredragningslista
 2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.
 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 4. Val av funktionärer för årsmötet
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt Revisionsberättelserna.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för Organisationens styrelse.
 7. Behandling av motioner.
 8. Behandling av eventuella förslag från Organisationens styrelse och revisorer.
 9. Fastställande av medlemsavgift.

Stadgeenliga val av:

 • valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses.
 • två revisorer, av vilka minst en är av revisornämnden godkänd revisor
 • En revisorsuppleant
 • ordförande
 • beslut om antalet ledamöter i Organisationens styrelse
 • ledamöter i Organisationens styrelse

Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst. Denna rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet där inte annat stadgas. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst utom vid val vilket avgörs genom lottning. Begärs votering skall denna ske med slutna sedlar om inte årsmötet beslutar annat.

Medlemsföreningarna täcker resekostnaderna för sina deltagare på årsmötet.

Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

§ 10

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när Organisationens styrelse så finner angeläget Eller då minst en tredjedel av medlemsföreningarna så kräver.

Beslut om extra årsmöte fattas av Organisationens styrelse och revisorer gemensamt. Minst tre fjärdedelar av de ordinarie ledamöterna skall stödja beslutet.

Om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid den årliga revisionen kan de utlysa extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas minst fjorton dagar före mötesdagen. Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett inkallelse av ett extra årsmöte.

§ 11MOTIONER
Motioner till ordinarie årsmöte skall vara Organisationens styrelse tillhanda två månader före årsmötet. Motionsrätt har varje medlemsförening.
§ 12

ORGANISATIONENS STYRELSE
Styrelsen är ordförandekonferensens beredande och verkställande organ.

Styrelsen leder Organisationens löpande verksamhet och får fatta nödvändiga beslut och företräda Organisationens under verksamhetsåret.

Styrelsen har rätt att offentligt uttala sig för Funktionsrätt:s räkning. När ärendet gäller enskilda föreningars angelägenhet skall respektive förening medverka. OBS. Varje länsförening fattar sina egna beslut och bestämmer över sin verksamhet.

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Antalet skall vara udda, ordföranden inräknad. Mandattiden är för ordförande ett år och ordinarie ledamöter två år.

Vid årsmötet skall väljas ordförande och halva antalet ledamöter. Ordföranden väljs i särskild ordning av årsmötet.

Ingen av Funktionsrätt kanslis anställda är valbar som ordinarie ledamot i Organisationens styrelse.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig. Sekreterare och studieorganisatör kan utses inom eller utom styrelsen.

Styrelsen kan utse ansvarig för sakområden samt utse nätverk och/eller arbetsgrupper som behövs för Organisationens verksamhet.

Styrelsen sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst sex gånger årligen eller då minst halva antalet styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Det åligger ledamot att meddela förhinder.

Styrelsen utfärdar regler för attest och utser de personer som skall äga rätt att teckna Organisationens firma, bank och postgiro.

Styrelsen anställer personal på kansliet samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor.

Styrelsen utser inom sig kansli- och personalansvarig.

Inom styrelsen kan ett verkställande utskott utses bestående av minst tre ledamöter, av vilka styrelsens ordförande skall vara självskriven.

Verkställande utskottet kan mellan styrelsemötena besluta för styrelsens räkning i frågor angående den löpande förvaltningen och andra frågor som inte utan olägenhet kan anstå till nästa styrelsesammanträde.

Verkställande utskottets beslut skall underställas styrelsens godkännande.

Styrelsen och verkställande utskottets beslut fattad med enkel majoritet, där inte annat stadgas. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

Styrelseledamot beställer själv tolkhjälp. Personlig assistent enligt LSS har rätt att biträda ledamot.

Vid styrelsens och verkställande utskottets sammanträden skall protokoll föras.

§ 13VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAP OCH REVISOR
Organisationens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december. Organisationens styrelse skall senast 15 februari, överlämna till revisorerna årsberättelsen för revisionen inom tre veckor. Resultat- och balansräkningarna skall vara upprättade enligt god redovisningssed.
§ 14STADGAR
Ändringar av dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte.
§ 15

UTESLUTNING
Medlemsförening som bryter mot Organisationens stadgar, skadar dess syften eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 16UTTRÄDE
Medlemsförening som önskar utträde ur Organisationens anmäler dettas Skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträde. Medlemsavgiften betalas dock av föreningen för hela det år då årsmötet beviljat utträdet.
§ 17UPPLÖSNING
Organisationens upplösning kan endast ske med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Organisationens tillgångar och åtaganden.